روشنگاه

روشنگاه مکان روشنی در جنگل است که در فلسفه ی هایدگر به کار برده شده است.

نووالیس و گل ابی


نوالیس از بزرگان رمانتیسیسم المان بود.در خانواده ای از نجبا در ساکسونی سفلا زاده شد.پدرش معدن نمک داشت و عمویش به او ادبیات و بلاغت را یاد داد.نوالیس در عمر کوتاه خود هم دانش فراگرفت وهم شعر می گفت.عشق او به دختر نوجوانی که مرد در او نگاهی اسرار امیز و عرفانی به طبیعت ایجاد کرد.مرگ سوفی سبب شد  تا سروده های شب را بسراید که در ١٨٠٠در اتنئوم مجله ی برادران شلگل چاپ شد.٧ ماه پس از انتشار سروده های شب از بیماری سل و در عنفوان جوانی درگذشت.نوالیس در نوولی از گل ابی گفت که سمبل رمانتیسیسم المان شد.اشتیاقی متافیزیکی برای بی نهایت